DANH MỤC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

 

- Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 210/7/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đơn vị kế toán: Văn phòng Sở Xây dựng. Tải nội dung tại đây

- Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 25/6/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đơn vị kế toán: Văn phòng Sở Xây dựng. Tải nội dung tại đây

- Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 14/6/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đơn vị kế toán: Văn phòng Sở Xây dựng. Tải nội dung tại đây

- Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 14/6/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đơn vị kế toán: Văn phòng Sở Xây dựng. Tải nội dung tại đây

- Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 27/3/2019 của Sở Xây dựng về việc Công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2019. Đơn vị kế toán: Văn phòng Sở Xây dựng. Tải nội dung tại đây

- Quyết định 15/QĐ-SXD ngày 28/01/2019 của Sở Xây dựng về việc Công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2019. Đơn vị kế toán : Văn phòng Sở Xây dựng. Tải nội dung tại đây

-Quyết định số 4319/QĐ-SXD ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nội dung tại đây

- Quyết định số 206/QĐ-STC ngày 08/8/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2018 (đợt 3). Nội dung tại đây

- Quyết định số 234/QĐ-STC ngày  21/8/2018 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 : mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2018 (đợt 3). Nội dung tạo đây

- Quyết định số 219/QĐ-SXD ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước Quý III/2018, đơn vị : Khối Văn phòng Sở Xây dựng. Nội dung tại đây

- Quyết định số 294/QĐ-SXD ngày 29/12/2017 của Sở Xây dựng về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Xây dựng. Nội dung tại đây

- Quyết định số 29A/QĐ-SXD ngày 02/02/2018 của Sở Xây dựng về công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước Quý I/2018 , đơn vị Văn phòng Sở Xây dựng. Nội dung tại đây

- Quyết định số 57A/QĐ-SXD ngày 03/4/2018 của Sở Xây dựng về công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I/2018 , đơn vị Văn phòng Sở Xây dựng. Nội dung tại đây

- Quyết định số 103A/QĐ-SXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước Quý II/2018 , đơn vị Văn phòng Sở Xây dựng. Nội dung tại đây

- Quyết định số 121A/QĐ-SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng về công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN 06 tháng năm 2018 , đơn vị Văn phòng Sở Xây dựng. Nội dung tại đây 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển