QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG

► Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tải nội dung

► Nghị quyết 65/2017/NĐ-HĐND ngày 14/7/2017 về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vàj kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Định. Tải nội dung

 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về Sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xay dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh. Tải nội dung

 Nghị quyết số 31/2015/NQQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân Bình Định về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. Tải nội dung

 Kế hoạch 05/KH-SXD ngày 26/2/2016 của Sở Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch phát triển ngành Xây dựng Bình Định 5 năm (2016-2020). Tải nội dung

Quyết định 155/QĐ-SXD ngày 28/11/2014 của Sở Xây dựng Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển bện vững tỉnh Bình Định đến năm 2015. Tải nội dụng

►  Quyết định 880/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tải nội dung

► Văn bản 1324/SXD-VP ngày 11/11/2015 của Sở Xây dựng Bình Định về việc đăng ký nội dung trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh năm 2016. Tải nội dung 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển