CHƯƠNG TRÌNH , ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH

- Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020. Tải QĐ số 27/2017/QĐ-UBND

- Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi  nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng. Tải QĐ 38/QĐ-SXD

•  Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Xây dựng năm 2017. Tải QĐ 37/QĐ-SXD   

• Phân công thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Xây dựng năm 2017. Tải QĐ 04/QĐ-SXD

• Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. Tải Quyết định 3105/QĐ-UBND tại đây

• Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tải Quyết định 51/2015/QĐ-UBND tại đây.

. Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Xây dựng. Tải nội dung chương trình

* Quyết định 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 V/v ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách. Nội dung: Quyết định 53/QĐ-UBND. Chương trình công tác của Sở theo Quyết định 53/QĐ-UBND

* Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Sở Xây dựng. Tải nội dung: Quyết định 191/QĐ-SXD, Chương tình công tác

* Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Sở Xây dựng. Tải nội dung

* Chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2015 của Sở Xây dựng. Tải nội dung 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển