KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

► Kế hoạch số 13/KH-SXD ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện chương trình hành động số 16-Ctr/TU ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy. Nội dung

► Kế hoạch số 11/KH-SXD ngày 24/8/2018 của Sở Xây dựng về Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Nội dung

► Kế hoạch số 14/KH-SXD ngày 19/10/2018 của Sở Xây dựng về việc Thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCNVN" năm 2018. Nội dung

 

► Kế hoạch số 9/KH-SXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Xây dựng năm 2018

► Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 14/6/2018 về công tác phát triển thanh niên năm 2018

 

► Kế hoạch số 06/KH-SXD ngày 31/5/2018 về Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh

 Kế hoạch số Thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nội dung 15/KH-SXD ngày 14/6/2017

Kế hoạch công tác phát triển thanh niên năm 2017. Nội dung KH số 14/KH-SXD

► Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. Nội dung KH 12/KH_SXD

► Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017. Nội dung QĐ 31/QĐ-SXD

► Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017. Nội dung QĐ 19/QĐ-SXD

► Kế hoạch phòng chống, tham nhũng năm 2017 của Sở Xây dựng. Nội dung QĐ 18/QĐ-SXD

► Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Nội dung QĐ 16/QĐ-SXD

► Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 của Sở Xây dựng. Nội dung QĐ số 11/QĐ-SXD

► Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Xây dựng. Nội dung QĐ số 03/QĐ-SXD

► Kế hoạch tuyên truyên truyền hoạt động cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2017. Nội dung QĐ 07/QĐ-SXD

► Kế hoạch hoạt động Khối thi đua kinh tế năm 2017. Nội dung KH 06/KH_SXD

► Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017. Nội dung KH 05/KH-SXD

► Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. Nội dung KH 04/KH-SXD

► Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Sở Xây dựng năm 2017.Nội dung KH 02/KH-SXD

► Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017. Nội dung KH số 01/KH_SXD

► Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

► Chương trình kế hoạch công tác trọng tâm của Sở Xây dựng năm 2017. Tải nội dung

Năm 2016

► Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016. Tải nội dung

► Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2016. Tải nội dung

► Kế hoạch công tác của Thanh tra Sở năm 2016. Tải nôi dung

Kế hoạch vận động thực hiện phòng chống tác hại, giảm hút thuốc lá của Sở Xây dựng. Tải nội dung

Kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các quy định công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Tải nội dung 

► Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Tải nội dung

► Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2016. Tải nội dung

► Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015. Tải nội dung

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015. Tải nội dung  

► Kế hoạch công tác Pháp chế năm 2015. Tải nội dung

► Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. Tải nội dung

► Kế hoạch thực hành tiết kiệm ,chống lãng phí của Ngành Xây dựng năm 2015. Tải nội dung

► Kế hoạch  thực hiện Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan  hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tải nội dung

Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về Thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí

 

Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về Thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí


 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển