CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

- QUYẾT ĐỊNH SỐ 4233/QĐ-UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH KHEN TẶNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI HỘI TSKT NĂM 2016-2017. NỘI DUNG

- BÀI THAM LUẬN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN HỘI TSKT NĂM 2016-2017. NỘI DUNG

- PHỤ LỤC CÁC ĐỀ TÀI THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT  LẦN THỨ IX NĂM 2016-2017. NỘI DUNG

- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN X (2016-2017). NỘI DUNG

- HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN X (2016-2017). NỘI DUNG 

- THÔNG BÁO THỂ LỆ THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN X (2016-2017). NỘI DUNG

- CÁC ĐỀ TÀI MẪU HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN IX (2014-2015). CTY 47; CTY TUY NEN BÌNH ĐỊNH

- ĐỀ TÀI , DỰ ÁN NGHIÊN CƯU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016. TẢI NỘI DUNG 

- KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2014. TẢI NỘI DUNG 

- DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI NĂM 2014. TẢI NỘI DUNG 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển