BẢNG THỐNG KÊ, ĐỐI CHIẾU CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Stt

Tiêu chuẩn hết hiệu lực

Tiêu chuẩn thay thế

Số tiêu chuẩn

Nội dung

Số tiêu chuẩn

Nội dung

1

TCXD 45:1978

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

TCVN 9362:2012

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

2

TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu.

3

TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn.

Hủy do không còn phù hợp.

4

TCXD 40:1987

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

TCVN 9379:2012

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

5

TCXD       171: 1989

Bê tông nặng- Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy  đo siêu âm và súng bật nẩy để xác  định cường  độ nén.

TCVN 9335:2012

Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác  định cường  độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

6

TCXD       225: 1998

Bê tông nặng- đánh giá chất lượng bê tông- Phương pháp xác  định vận tốc xung siêu âm.

TCVN 9357:2012

Bê tông nặng- đánh giá chất lượng bê tông- Phương pháp xác  định vận tốc xung siêu âm.

7

TCXDVN  269: 2002

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

TCVN 9393:2012

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

8

TCXDVN   286: 2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

TCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

9

TCXDVN 162: 2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác  định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

TCVN 9334:2012

Bê tông nặng - Phương pháp xác  định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

10

TCXDVN 311: 2004

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn

TCVN 8827:2011

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn.

11

TCXDVN 318: 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.

12

TCXDVN 326: 2004

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

13

TCXDVN 327: 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

TCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

14

TCXDVN 338: 2005

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5575:2012

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

15

TCXDVN 356: 2005

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5574:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế.

16

TCXDVN 358: 2005

Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông.

TCVN  9396:2012

Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông.

17

TCXDVN 374: 2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản  đánh giá chất lượng và nghiệm thu.

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản  đánh giá chất lượng và nghiệm thu.

18

TCXD      159: 1986

Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu.

TCVN9377:2012

Gộp TCXD 159:1986 với TCXD 303:2006.

19

TCXD     224: 1998

Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại.

TCVN 6287: 1997

Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.

20

TCXD     227: 1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang.

TCVN 9392:2012

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang.

21

TCXD     174: 2003

Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh.

TCVN 9352:2012

Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh.

22

TCXDVN 302: 2004

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506:2012

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

23

TCXDVN 309: 2004

Công tác trắc  địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

TCVN 9398:2012

Công tác trắc  địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

24

TCXDVN 337: 2005

Vữa và bê tông chịu axít

TCVN 9034: 2011

Vữa và bê tông chịu axít

25

TCXDVN 351: 2005

Quy trình kỹthuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

TCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa.

26

TCXDVN 357: 2005

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

27

TCXDVN 368: 2006

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bitum polime

TCVN 9065:2012

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bitum polime

28

TCXDVN 372: 2006

Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9113:2012

Ống bê tông cốt thép thoát nước

29

TCXDVN 391: 2007

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng  ẩm tự nhiên

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng  ẩm tự nhiên

 
 
 


 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển