CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     08-02-2018  
 Người gửi: Nguyễn Văn Tám
 Email:
 Địa chỉ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy Phước
 Điện thoại: 0988620266
 
Câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định.rnrnTháng 10/2016, em có gửi thư về chứng chỉ giám sát của em đã hết hạn, nhưng em đang làm cán bộ công chức, do đó em có được cấp lại chứng chỉ giám sát không?rnSau đó, em được Sở Xây dựng trả lời: chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chỉ cấp cho cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo định nghĩa của Luật Xây dựng 2014, tại khoản 21, điều 3. Giải thích từ ngữ như sau : rn Điều 21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.rn Như vậy, các \\\"Hoạt động xây dựng\\\" nêu trên không thuộc phạm vi công việc của công chức, do đó chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của bạn sẽ không được xét cấp lại.rn Tuy nhiên, hiện nay Phòng của em được UBND huyện giao cơ quan chuyên môn tham mưu UBND quản lý nhà nước về xây dựng, trong đó: tham mưu UBND huyện thẩm định các công trình Thủy lợi- Nông nghiệp và PTNT và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.rn Vì vậy, em xin hỏi Sở Xây dựng Bình Định em có được xét để cấp chứng chỉ giám sát xay dựng hoặc xét cấp chứng chỉ KS Định giá được hay không? rn Em chân thành cám ơn!rn

Trả lời:

Trước hết, nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Sở Xây dựng chúc bạn năm mới thắng lợi mới.

Vân đề bạn hỏi về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, theo quy định của Luật xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho những người tham gia hoạt động xây dựng không phải là công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Trường hợp bạn là công chức chuyên môn ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng được phân cấp không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Bạn thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp quản lý công chức. Tất nhiên khi phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, người được phân công thực hiện nhiệm vụ phải có đạo đức công vụ, chuyên môn phải phù hợp với lĩnh vực được phân công. Trường hợp nhiệm vụ được phân công vượt quá khả năng của mình phải báo cáo người phụ trách biết và đề xuất cách xử lý. Ví dụ thẩm định công trình A có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, vượt quá hiểu biết chuyên môn của bạn, bạn phải báo cáo cho lãnh đạo biết để phân công người khác hoặc đề xuất thuê tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định,... 

Bạn không cần có các loại chứng chỉ trong hoạt động xây dựng, tuy nhiên để nắm vững kiến thức trong quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động xây dựng cần phải đọc, học các kiến thức chuyên môn về quản lý và chuyên môn về nghiệp vụ trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định,... trong hoạt động xây dựng. 

Năm mới chúc bạn thành công trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Viết Bảo

     29-01-2018   Giám đốc QLDA có phải là tư vấn giám sát trưởng?
 Người gửi: thanh hoang
 Email: hoangminhtinh4@gmail.com
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 01267056045
 
Câu hỏi:

Kính gửi anh Bảo - P.GĐ Sở xây dựngrnEm xin phép hỏi: Giám đốc QLDA có phải là Tư vấn giám sát trưởng không? Và nếu phải như vậy thì được quy định ở văn bản nào?rnEm trân trọng cảm ơn anh. rn

Trả lời:

Bạn Thanh Hoàng thân mến, về năng lực của Giám đốc quản lý dự án, theo quy định tại điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám sát, tuy nhiên theo quy định hiện hành (Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP) thì Giám đốc Quản lý dự án phải có chứng chỉ quản lý dự án, quy định như sau:

1. Cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này.

2. Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

a) Hạng I: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B cùng loại;

b) Hạng II: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C cùng loại;

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại.

Như vậy, để được bổ nhiệm giám đốc quản lý dự án, cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Để có chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tham gia kỳ thi sát hạch để được xét cấp chứng chỉ theo quy định. Tùy thuộc vào năng lực kinh nghiệm của từng người sẽ được cơ quan cấp chứng chỉ xét cấp hạng chứng chỉ tương ứng.

Trần Viết Bảo

     28-01-2018   phạm vi hoạt động của cá nhân có chứng chỉ quản lý dự án
 Người gửi: Trần Thanh Hoàng
 Email: hoangminhtinh4@gmail.com
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 01267056045
 
Câu hỏi:

Kính gửi: Anh Bảo - P.GD sở xây dựngrnEm xin hỏi: Phạm vi được phép hoạt động của cá nhân có chứng chỉ quản lý dự án hạng III?rnEm trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Trần Thanh Hoàng thân mến, theo quy định tại Điều 54 nghị định 42/2017/NĐ-CP, điểm c, khoản 3 phạm vi hoạt động của người có chứng chỉ quản lý dự án hạng III như sau:

      c) Hạng III: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Trần Viết Bảo

     24-01-2018   Cap phep xay dung nha o
 Người gửi: Tran Minh Vuong
 Email: Vuong7878@gmail.com
 Địa chỉ: TT. Bong Son, huyen Hoai Nhon
 Điện thoại: 0935067878
 
Câu hỏi:

Kinh chao A Bao, Cho Toi hoi, Toi co nop ho so de nghi cap GPXD nha o tai Duong Quang Trung, thi tran Bong Son, huyen Hoai Nhon tai Bo phan Mot cua tu ngay 29/12/2017, den ngay 22/01/2108 Phong QLDT huyen Hoai Nhon co van ban tra loi. Can cu quyet dinh so 624/QD-UBND ngay 26/8/2009 cua UBND tinh Binh Dinh ve viec phe duyet quy hoach chung thi tran Bong Son theo huong dat chuan do thi loai IV, Vi tri xin phep xay dung tai thua dat cua Toi so 46, to ban do so 83, khoi 2 TT. Bong Son, duoc quy hoach la dat trung tam cong cong do do khong cap giay phep xay dung chinh duoc, Truong hop cua Toi la cap giay phep xay dung co thoi han. Toi tim hieu theo van ban huong dan so 06HD-SXD ngay 10 thang 05 nam 2016 cua So Xay dung tinh Binh Dinh, Đối tượng được xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố, nhưng chưa thực hiện quy hoạch, chưa có phương án giải phóng mặt bằng và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhu vay truong hop cua Toi la quy Hoach chung thi co duoc cap giay phep xay dung chinh khong. xin A Bao giai thich . Xin Cam on anh.

Trả lời:

Bạn Trần Minh Vượng thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau:

       Về quy định cấp phép xây dựng có thời hạn được thực hiện theo Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn của Luật Xây dựng 2014 và Hướng dẫn số 06HD-SXD ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. Căn cứ quy định nêu trên bạn cần tìm hiểu tại Phòng Quản lý đô thị Hoài Nhơn, khu vực nhà bạn dự kiến xin phép xây dựng đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nào chưa. Nếu chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt thì bạn được phép xin phép xây dựng nhà ở bình thường. Nếu đã có 2 loại quy hoạch trên được duyệt thì bạn phải xin phép xây dựng nhà ở có thời hạn. Trường hợp chỉ mới quy hoạch chung thì nhà ở của bạn được cấp phép xây dựng bình thường, không phải cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn. Tuy nhiên, nếu địa phương có kế hoạch quy hoạch ngay quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dự án tại khu vực có nhà ở của bạn,  bạn nên cân nhắc đầu tư nhà ở quy mô vừa phải, đủ để ở để tránh thiệt hại cho gia đình và ngân sách nhà nước đền bù sau này.  

Trần Viết Bảo 

     22-01-2018   giám sát thi công cây xanh
 Người gửi: lê hồng sơn
 Email: hongson.landscape@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn-Bình Định
 Điện thoại: 0934682412
 
Câu hỏi:

Hiện nay em muốn có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cây xanh - cảnh quan bao gồm cây xanh,cấp thoát nướcrnEm học ngành cảnh quan kỹ thuật hoa viên thuộc đại học nông lâm tp hồ chí minh và đã tốt nghiệp năm 2011rnTheo em được biết chứng chỉ giám sát hạ tầng kỹ thuật là có thể giám sát,thi công cây xanh - cảnh quan có đúng khôngrnĐiều kiện đủ để đăng ký thi gồm những gìrnThời gian tổ chức thi hàng năm như thế nàornEm xin chân thành cảm ơnrnrn

Trả lời:

Bạn Lê Hồng Sơn thân mến, trường hợp bạn nêu là bạn đã được đào tạo chuyên ngành cảnh quan kỹ thuật hoa viên thuộc đại học nông lâm tp Hồ Chí Minh và đã tốt nghiệp năm 2011. Nếu bạn đã tham gia thiết kế cây xanh, thi công trồng cây xanh tính đến nay đã được 3 năm, bạn đủ điều kiện để tham gia dự thi sát hạch lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị (theo bộ đề của Bộ Xây dựng), nếu kết quả thi đạt bạn sẽ được xét cấp chứng chỉ lĩnh vực giám sát thi công cây xanh - cảnh quan.

Việc tổ chức thi sát hạch được thực hiện hàng tháng nếu số lượng đăng ký dự thi đủ điều kiện để tổ chức thi (tối thiểu số lĩnh vực đăng ký thi sát hạch khoảng 40 lĩnh vực).

Trần Viết Bảo

     21-01-2018   Lấy mẫu thí nghiệm BTXM mặt đường
 Người gửi: vũ danh dựng
 Email: vudanhdung84@gmail.com
 Địa chỉ: Tp Qui Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0909592113
 
Câu hỏi:

Theo qui định 200m3 lấy 1 tổ mẫu bê tông mặt đường. Vậy cho em hỏi giả sử tổng khối lượng đường bê tông thi công 200m3 và thi công trong vòng 4 ngày mỗi ngày 50 m3 . vậy thì nhà thầu lấy 4 tổ mẫu thí nghiệm tương ứng 4 ngày thi công hay chỉ lấy 1 tổ mẫu.Em đi thi công nhìu giám sát bảo phải lấy 4 mẫu vì thi công bê tông cách nhau 1 ngày

Trả lời:

Bạn Vũ Danh Dựng thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau:

The điểm f), mục 7.1.7 của Tiêu thuẩn TCVN 4453-1995 quy định: f) Đối với bê tông nền, mặt đường (đường ô tô, đường băng…) cứ 200m3 bê tông lấy một tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 vẫn phải lấy một tổ mẫu;

Như vậy, tiêu chuẩn không quy định lấy mẫu theo ngày nếu điều kiện thi công không có gì thay đổi (cấp phối, thiết bị trộn, thời tiết,,... ). Trường hợp nếu trong 200m3 bê tông đó bạn có thay đổi điều kiện thi công, tư vấn giám sát có thể yêu cầu bạn lấy thêm mẫu do sự thay đổi điều kiện thi công ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông để kiểm tra.

 Trần Viết Bảo 

     17-01-2018  
 Người gửi: trương minh thuấn
 Email:
 Địa chỉ: Hoài Nhơn
 Điện thoại: 0988446155
 
Câu hỏi:

Xin chào SXD!rnMột công trình gồm 2 hạng mục: san lấp mặt bằng và xây dựng đường dây 0.4 kv đã được thẩm định báo cáo KTKT, trong giai đoạn trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp có được tách ra làm 02 gói thầu riêng biệt được không mỗi hạng mục là 1 gói thầu

Trả lời:

Bạn Trương Minh Thuấn thân mến, vấn đề bạn nêu có thể tham khảo tại quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và Thông tư 10/2015/TT-BKHDT. Cụ thể quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định rất rõ việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và sự hợp lý về quy mô gói thầu.

Theo trường hợp bạn nêu do 2 hạng mục có tính chất kỹ thuật khác nhau cũng có thể tách thành 2 gói thầu, tuy nhiên việc quyết định tách hay không tách là do người quyết định đầu tư quyết định.

Trần Viết Bảo

  

     17-01-2018   Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3
 Người gửi: Nguyễn Dũng
 Email: nguyendungktdn88@gmail.com
 Địa chỉ: TP Quy Nhơn
 Điện thoại: 0937061389
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo!rnCHo phép em được hỏi thời gian cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 thi vào ngày 14/10/2017 là khi nào ạ?rnChúc anh sức khỏe, cảm ơn anh~

Trả lời:

Bạn Nguyễn Dũng thân mến, hiện tại các đợt thi sát hạch có kết quả thi đều đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ xét xong, giám đốc Sở đã có quyết định và kết quả được gửi Bộ Xây dựng để cấp mã số chứng chỉ. Khi nào Bộ Xây dựng cung cấp mã số chứng chỉ Sở Xây dựng sẽ in Chứng chỉ cấp cho cá nhân.

Trần Viết Bảo

     12-01-2018   Chứng chỉ hành nghề QLDA
 Người gửi: Nguyễn Thanh Được
 Email:
 Địa chỉ: Khu vực 8 - Nhơn Bình - Quy Nhơn
 Điện thoại: 0935165681
 
Câu hỏi:

Kính thưa anh Bảo cho em hỏi:rn- Hiện nay Sở xây dựng mình đã tổ chức thi chứng chỉ hành nghề tư vấn quản lý dự án cho cá nhân chưa anh Bảo? Xin chân thành cám ơn anh ./.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thanh Được thân mến, Sở đã tổ chức thi sát hạch đợt 5 (30/12/2017) có thi lĩnh vực tư vấn quản lý dự án rồi bạn. Nếu bạn có nhu cầu nộp đơn đăng ký dự thi vào đợt tiếp theo.

Trần Viết Bảo

     04-01-2018   Ban quản lý công trình
 Người gửi: Lê Trương Vũ
 Email: Vuxdpq@gmail.com
 Địa chỉ: UBND xã Phước Quang, Tuy Phước
 Điện thoại: 0982066377
 
Câu hỏi:

Em cảm ơn anh Bảo đã tư vấn cho em những thắc mắc trước. Nay nhờ anh chỉ dùm việc Văn bản nào hướng dẫn thành lập Ban quản lý công trình cấp xã đối với những công trình do UBND xã làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án cấp xã có được sử dụng chi phí quản lý dự án công trình không, sử dụng như thế nào. Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Lê Trương Vũ thân mến. Vấn đề thắc mắc của bạn Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Trước hết tên của Ban không phải là Ban quản lý công trình mà theo quy định phải là Ban quản lý dự án

- Không phải dự án nào xã được giao làm chủ đầu tư cũng được phép thành lập Ban quản lý dự án mà phụ thuộc vào quy mô của dự án. Căn cứ theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì:

"Điều 21. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng, dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư.

2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật. "

Do quy định của pháp luật nêu trên, rất ít UBND cấp xã có cá nhân đủ điều kiện về chuyên môn phù hợp để thành lập Ban quản lý, trực tiếp quản lý dự án. Mặc khác việc quản lý dự án là kiêm nhiệm nên chi phí phải được hạch toán theo quy định chứ không phải mặc nhiên sử dụng khoản chi phí quản lý dự án theo định mức đã được phê duyệt.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở