CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Mẫu báo cáo thông tin năng lực và tình hình hoạt động DN

2. Phụ lục 1 - Hướng dẫn 03/2011 Sở SXD - Sở NNPTNT - Bảng đánh giá thực trạng

3. Phụ lục 1 - Hướng dẫn 03/2011 Sở SXD - Sở NNPTNT - Báo cáo đánh giá thực trạng

4. Mẫu báo cáo phòng LASXD xây dựng

5. Phụ lục 2 - Hướng dẫn 03/HD-SXD-SNNPTNT

6. Thông báo công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng quý II năm 2011

7. Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2011

8. Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 8/2011

9. Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 9/2011

10. Thông báo giá vật liệu xây dựng Quý IV/2011 và điều cỉnh, bổ sung tháng 9/2011

 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển