THÔNG BÁO GIÁ VLXD

 

        

 •             Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 04/2019. Nội dung chi tiết
 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 03/2019. Nội dung chi tiết
 •  
 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 02/2019. Nội dung chi tiết
 •  
 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 01/2019. Nội dung chi tiết
 •  
 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12/2018. Nội dung chi tiết
 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 9/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 8/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 7/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 6/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 5/2018. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 4/2018. Nội dung chi tiết

  Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 08/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 07/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 06/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 05/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 04/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 03/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 02/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 01/2017. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12/2016. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11/2016. Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10/2016- Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09/2016- Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 08/2016- Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 07/2016- Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 06/2016 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 05/2016 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 04/2016 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 03/2016 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 02/2016 - Nội dung chi tết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 01/2016 - Nội dung chi tết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10/2015- Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09/2015 - Nội dung chi tiết   

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 08/2015 - Nội dung chi tiết 

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 07/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 06/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 05/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 04/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 03/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 02/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 01/2015 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 08/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 07/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 05/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 04/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 01/2014 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 10/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 9/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 8/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 6/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 5/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 4/2013 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4/2012 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3/2012 - Nội dung chi tiết

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Quý 2/2012 - Nội dung chi tiết 

 • Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2012 - Nội dung chi tiết

1. Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 09/2015

 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển