Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành
Ngày 23/11/2015, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

     Luật Thống kê quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước. Được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

 

     Luật này bao gồm IX Chương với 72 Điều như sau:

Chương I những quy định chung;

Chương II hệ thống thông tin thống kê nhà nước;

Chương III thu thập thông tin thống kê nhà nước;

Chương IV phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê nhà nước;

Chương V nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin – truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước;

Chương VI sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và thông tin thống kê nhà nước;

Chương VII tổ chức thống kê nhà nước;

Chương VIII hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước;

Chương IX điều khoản thi hành.

 

     Ngoài ra, Luật Thống kê còn quy định danh mục 20 chỉ tiêu thống kê quốc gia như sau: Đất đai, dân số; Lao động, việc làm, bình đẳng giới; Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Đầu tư, xây dựng; Tài khoản quốc gia; Tài chính công; Tiền tệ, bảo hiểm; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Giá cả; Giao thông vận tải; Công nghệ thông tin, truyền thông; Khoa học, công nghệ; Giáo dục; Y tế, chăm sóc sức khỏe; Văn hóa, thể thao, du lịch; Mức sống dân cư; Trật tự, an toàn xã hội, tư pháp; Bảo vệ môi trường.

 

     Để cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Thống kê, Chính phủ đã ban hành các văn bản sau: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

 

     Luật Thống và các Nghị định hướng dẫn thi hành đều có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, để đảm bảo liên tục, thống nhất trong công tác thống kê, Luật Thống kê quy định các phân loại thống kê, chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thống kê số 04/2003/QH11 được tiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2018.

 

     Nội dung Luật Thống kê và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, 95/2016/NĐ-CP, 97/2016/NĐ-CP


Thanh tra  (Cập nhật ngày 31-10-2016)    Các tin liên quan:
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra (28-12-2015)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. (30-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển