Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Ngày 02/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

     Nghị định này bao gồm III Chương với 12 Điều, quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (gọi tắt là dự án nhóm C quy mô nhỏ) và được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

     Dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Nghị định này phải đảm bảo các tiêu chí: Thuộc nội dung đầ tư của các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2016-2020; tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng; dự án nằm trên địa bàn 01 xã và do Ủy ban nhân dân xã quản lý; kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; sử dụng một phần ngân sách Nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân, phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền; thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

     Nghị định này quy định một số cơ chế đặc thù đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ gồm:

     - Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vôn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia, vốn ODA.

     - Lập hồ sơ xây dựng công trình.

     - Thẩm định hồ sơ xây dựng công trình.

     - Phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình.

     - Lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

     - Tổ chức, giám sát thi công và nghiệm thu công trình.

     - Chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án.

     Ngoài ra, Nghị định này còn quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức thực hiện.

     Nghị định này có hiệu lực thi từ ngày 02/12/2016 và bãi bỏ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ dung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nội dung Nghị định


Thanh tra  (Cập nhật ngày 11-01-2017)    Các tin liên quan:
  Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra (28-12-2015)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. (30-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển