Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế
Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế

Ngày 24/01/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định ban hành hướng dẫn số 19-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào 08 nội dung sau:

1. Tuyên truyền Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

2. Tuyên truyền Nghị quyết 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Tuyên truyền Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

4. Tuyên truyền nội dung các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV và nội dung các Nghị quyết, luật về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua.

5. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại Nhà nước và ngoại giao Nhân dân, các hoạt động của Viet Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, về Cộng đồng ASEAN, trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới va nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Đấu tranh phản bát các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế, - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

8. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 03-02-2017)    Các tin liên quan:
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị (21-11-2016)
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. (21-09-2016)
   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21-09-2016)
  Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (16-09-2016)
  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (18-08-2016)
  Sắp xếp, tố chức các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. (13-07-2016)
  Quy định của UBND tỉnh Bình Định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. (01-07-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển