Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngoài những quy định cần phải thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đảng viên, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.

Từ khi có Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, chi bộ3, đặc biệt là chi ủy đã thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm thực chất hơn, sát hơn, khen thưởng trong Đảng xứng đáng và đúng với những thành tích mà đảng viên đó đã cố gắng đạt được, bởi vì “chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”.Đảm bảo số lượng phát triển đảng viên mới kết nạp đúng theo kế hoạch hàng năm. Tỷ lệ đảng viên kết nạp chủ yếu trong độ tuổi thanh niên, đội ngũ trí thức chuyển biến tích cực. Trong nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đề ra giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng: “Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình” đã có tính răn đe, cảnh báo tình trạng tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.

Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, thiếu tính giáo dục, tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa phát huy. Một nguyên nhân nữa là chi bộ chưa thật sự quan tâm đến sự đoàn kết và tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngoài những quy định cần phải thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW thì cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, trong sinh hoạt chi bộ lồng ghép với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó cần quan tâm đến3 tác phẩm của Bác: “Đạo đức cách mạng”, “Sửa đổi lối làm việc” và “Di chúc”. Đây là nền tảng vững chắc, cơ bản trong công tác xây dựng đảng mà Bác đã căn dặn. Khi thực hiện phải có các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với chi bộ để đảng viên cụ thể hóa thành việc làm thiết thực tại cơ quan, đơn vị, chi bộ mình.

Hai là, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ lần gần nhất để bảo đảm tính thời sự. Làm tốt công tác này là chúng ta đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.

Ba là, ngoài các nội dung họp chi bộ do cấp ủy chuẩn bị, chi bộ cần thêm nội dung báo cáo của các đảng viên và tự đảng viên sẽ đưa ra các biện pháp, giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, phương pháp nghiên cứu khoa học.Sau đó bí thư chi bộ kết luận đưa vào nghị quyết.

Bốn là, tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... bằng việc thực hiện dân chủ, từ đó chi bộ lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Có như vậy cuộc họp chi bộ mới đoàn kết, thực sự là sinh hoạt chính trị hiệu quả. Đảng viên  hứng thú đi họp chi bộ để được đóng góp, xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Năm là, cấp ủy viên phụ trách tổ chức cơ sở đảng cần dành một quỹ thời gian để dự họp với chi bộ. Từ đó nắm bắt được các phát sinh khi thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của cấp ủy viên cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới.

                                                                CHI BỘ 3


Chi bộ 3  (Cập nhật ngày 13-02-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4-BCH Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (10-02-2017)
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và học sinh vùng bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 tại huyện Tuy Phước. (14-01-2017)
  Thăm hỏi và động viên gia đình Mẹ VNAH sau mùa mưa lũ tại huyện Tuy Phước (19-12-2016)
  Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW của BCH Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (02-12-2016)
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) (28-11-2016)
  Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng (27-09-2016)
  Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (19-08-2016)
  Tuyên truyền nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (17-08-2016)
  Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai hưởng ứng cuộc thi viết “Dọc đường công tác Hội” (28-07-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển