Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017
Ngày 03/3/2017, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 07/KH-SXD về tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017.

Theo đó, trong năm 2017 công tác tuyên truyền về CCHC tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CCHC; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan theo chương trình, kế hoạch hàng năm, 5 năm; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình CCHC thiết thực đang thực hiện hoặc đang thí điểm thực hiện;

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng; việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và công dân;

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;

- Cải cách chế độ công vụ, công chức; các quy định của pháp luật về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức, viên chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính.

Công tác tuyên truyền sẽ thông qua các hình thức sau:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

- Thông qua các thông báo, thông tin, quy trình niêm yết tại trụ sở Sở Xây dựng.

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan.

- Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về nội dung, chương trình, những ý tưởng về CCHC.

Nội dung kế hoạch tải tại đây.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 07-03-2017)    Các tin liên quan:
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (02-03-2017)
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (31-10-2016)
  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng (21-10-2016)
  Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. (01-07-2016)
  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Sở Xây dựng. (04-05-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển