Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở
Ngày 29/3/2017, Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 48/QĐ-SXD về Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở.

Theo đó, Văn phòng sở có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, lao động, tiền lương công tác hành chính quản trị; công tác kế hoạch, thống kê; quản lý tài chính, ngân sách và tài sản cơ quan; công tác hậu cầu phục vụ các hoạt động của Sở; quản lý nhà nước về các hội, đoàn thể và ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Nội dung Quyết định số 48/QĐ-SXD tải tại đây.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 03-04-2017)    Các tin liên quan:
  Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng (16-03-2017)
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (02-03-2017)
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (31-10-2016)
  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng (21-10-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển