Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thàrứi việc xây dựng, trình phê đuyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ừong năm 2017; chủ trì, phối hợp vói Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy chế phối hơp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; khoanh định, rà soát khu vực câm, khu vực tạm thời câm hoạt động khoáng sản để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng thẩm định, trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBNĐ tỉnh; không đề xuât việc câp mới, gia hạn khai thác đôi với các khu vực khoáng sản đá vật liệu xây đựng thông thường ở chân sườn đôi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.
 
2. Giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và ƯBND các huyện, thị xã, thành phổ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ữong hoạt động khoáng sản; báo cáo đề xuất đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiêm môi ừường nghiêm trọng, tác động xâu đên cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chât.
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thàrứi việc xây dựng, trình phê đuyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ừong năm 2017; chủ trì, phối hợp vói Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy chế phối hơp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; khoanh định, rà soát khu vực câm, khu vực tạm thời câm hoạt động khoáng sản để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng thẩm định, trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBNĐ tỉnh; không đề xuât việc câp mới, gia hạn khai thác đôi với các khu vực khoáng sản đá vật liệu xây đựng thông thường ở chân sườn đôi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.
 
2. Giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và ƯBND các huyện, thị xã, thành phổ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ữong hoạt động khoáng sản; báo cáo đề xuất đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiêm môi ừường nghiêm trọng, tác động xâu đên cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chât.
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thàrứi việc xây dựng, trình phê đuyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ừong năm 2017; chủ trì, phối hợp vói Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy chế phối hơp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; khoanh định, rà soát khu vực câm, khu vực tạm thời câm hoạt động khoáng sản để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng thẩm định, trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBNĐ tỉnh; không đề xuât việc câp mới, gia hạn khai thác đôi với các khu vực khoáng sản đá vật liệu xây đựng thông thường ở chân sườn đôi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.
 
2. Giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và ƯBND các huyện, thị xã, thành phổ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ữong hoạt động khoáng sản; báo cáo đề xuất đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiêm môi ừường nghiêm trọng, tác động xâu đên cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chât.
       1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, trình phê đuyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong năm 2017; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; khoanh định, rà soát khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng thẩm định, trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; không đề xuất việc cấp mới, gia hạn khai thác đối với các khu vực khoáng sản đá vật liệu xây đựng thông thường ở chân sườn đồi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.
 
       2. Giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phổ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản; báo cáo đề xuất đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đên cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất.
Nguồn: Văn bản số 3801/UBND-KT ngày 21/7/2017.
Tranh tra Sở.

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 11-08-2017)    Các tin liên quan:
  Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị (21-11-2016)
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. (21-09-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển