Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định
Ngày 09/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định

Theo đó, giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở để tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn điều chỉnh như sau:

- Giá trị nhà: 403.636.700 đồng;

- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng;

- Tổng giá trị nhà và đất:
Tổng giá trị nhà và đất: 403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồng.
 
 Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tổ chức bán đấu giá công khai cơ sở nhà, đât nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tổ chức bán đấu giá công khai cơ sở nhà, đât nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.
 
Nguồn: Quyết định số 2882/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Thanh tra.
 
- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng
 
- Tổng giá trị nhà và đất:
 
403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồng
- Giá trị nhà: 403.636.700 đồng
 
- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng
 
- Tổng giá trị nhà và đất:
 
403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồng
- Giá trị nhà: 403.636.700 đồng
 
- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng
 
- Tổng giá trị nhà và đất:
 
403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồng
 
- Giá trị nhà: 403.636.700 đồng
 
- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng
 
- Tổng giá trị nhà và đất:
 
403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồng
 
Điều 2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tổ chức bán đấu giá công khai cơ sở nhà, đât nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.
- Giá trị nhà: 403.636.700 đồng
 
- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng
 
- Tổng giá trị nhà và đất:
 
403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồngGiá trị nhà: 403.636.700 đồng
 
- Giá trị đất ở: 16.692.300.000 đồng
 
- Tổng giá trị nhà và đất:
 
403.636.700 đồng+ 16.692300.000 đồng = 17.095.936.700 đồng

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 11-08-2017)    Các tin liên quan:
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh (11-08-2017)
  Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị (21-11-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển