Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng
Rà soát, kiện toàn và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng

Thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ - UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng tập trung rà soát, kiện toàn bộ máy các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng; trong đó:

- Thành lập Phòng Phát triển đô thị.

- Đổi tên 03 Phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc thành Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng thành Phòng Quản lý xây dựng và Vật liệu xây dựng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng hiện gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quy hoạch - kiến trúc;

- Phòng Phát triển đô thị;

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật;

- Phòng Quản lý xây dựng và Vật liệu xây dựng;

- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng:

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúccó chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc và cấp giấy phép xây dựng; nội dung Quyết định tải tại đây.

- Phòng Phát triển đô thị có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị; nội dung Quyết định tải tại đây.

- Phòng Hạ tầng kỹ thuậtcó chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: Cấp nước, thoát nước; quản lý chất thải rắn thông thường (kể cả chất thải rắn tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng); chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm công tác quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì; xây dựngcông trình ngầm đô thị; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung; nội dung Quyết định tải tại đây.

- Phòng Quản lý xây dựng và Vật liệu xây dựngcó chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng; nội dung Quyết định tải tại đây.

- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;nội dung Quyết định tải tại đây.

- Văn phòng sở có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, lao động, tiền lương công tác hành chính quản trị; công tác kế hoạch, thống kê; quản lý tài chính, ngân sách và tài sản cơ quan; công tác hậu cầu phục vụ các hoạt động của Sở; quản lý nhà nước về các hội, đoàn thể và ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; nội dung Quyết định tải tại đây.

- Đối với Thanh tra Sở: Sở Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra sở.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 14-08-2017)    Các tin liên quan:
  Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp (26-04-2017)
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở (03-04-2017)
  Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng (16-03-2017)
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (02-03-2017)
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển