Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
Ngày 02/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg v/v tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo đối với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

       Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt năm 2017 và chỉ đạo các Sở, ngành chức năng:

       a) Tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước; sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (kể cả đường giao thông nông thôn); thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm. Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diễn.

       b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn, đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tưởng Chính phủ. Đối với các dựán khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại,.. hạn chế nằm trong hành lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ,đường sắt; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điểm đấu nối được quy hoạch.

       c) Làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn; chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01 tháng 6 năm 2017; huy động các đoàn thể, chính trị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xoá lối đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo đúng quy định pháp luật.

       d) Rà soát, trình, cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

       đ) Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; trường hợp cần điều chỉnh, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh, thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tổchức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.

       Nguồn: Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Sở

ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường săt năm 2017 và chỉ đạo các Sở, ngành chức năng:
 
a) Tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tập trung tuyên truyên, vận động người dân tự giác tháo đỡ, khăc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước; sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (lcể cả đường giao thông nông thôn); thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vừng cấm. Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diên.
 
b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại ừật tự hành lang an toàn, đường bộ, đương sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tưởng Chính phủ. Đối với các dư án khu đô thị, khu công nghiệp,, dịch vụ thương mại,.. hạn chê năm trong hành, lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đên khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ5 đường sắt; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điếm đấu nối được quy hoạch.
 
c) Làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm ừên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường ¿ắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn; chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh ừái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01 tháng 6 năm 2017; huy động các đoàn thể, chính ữị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xoá lôi đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo đúng quy định pháp luật.
 
d) Rà soát, trình, cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật vể công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngân chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
đ) Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; ừường hợp cần điều chỉnh, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉrỊh, thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tố chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.
 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường săt năm 2017 và chỉ đạo các Sở, ngành chức năng:
 
a) Tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tập trung tuyên truyên, vận động người dân tự giác tháo đỡ, khăc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước; sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (lcể cả đường giao thông nông thôn); thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vừng cấm. Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diên.
 
b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại ừật tự hành lang an toàn, đường bộ, đương sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tưởng Chính phủ. Đối với các dư án khu đô thị, khu công nghiệp,, dịch vụ thương mại,.. hạn chê năm trong hành, lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đên khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ5 đường sắt; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điếm đấu nối được quy hoạch.
 
c) Làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm ừên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường ¿ắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn; chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh ừái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01 tháng 6 năm 2017; huy động các đoàn thể, chính ữị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xoá lôi đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo đúng quy định pháp luật.
 
d) Rà soát, trình, cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật vể công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngân chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
đ) Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; ừường hợp cần điều chỉnh, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉrỊh, thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tố chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường săt năm 2017 và chỉ đạo các Sở, ngành chức năng:
 
a) Tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tập trung tuyên truyên, vận động người dân tự giác tháo đỡ, khăc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước; sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (lcể cả đường giao thông nông thôn); thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vừng cấm. Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diên.
 
b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại ừật tự hành lang an toàn, đường bộ, đương sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tưởng Chính phủ. Đối với các dư án khu đô thị, khu công nghiệp,, dịch vụ thương mại,.. hạn chê năm trong hành, lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đên khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ5 đường sắt; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điếm đấu nối được quy hoạch.
 
c) Làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm ừên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường ¿ắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn; chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh ừái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01 tháng 6 năm 2017; huy động các đoàn thể, chính ữị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xoá lôi đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo đúng quy định pháp luật.
 
d) Rà soát, trình, cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật vể công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngân chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
đ) Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; ừường hợp cần điều chỉnh, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉrỊh, thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tố chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 24-08-2017)    Các tin liên quan:
  Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (11-08-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh (11-08-2017)
  Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở