Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh Bình Định ban hành từ năm 2014 đến năm 2016
Ngày 23/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2014 đến năm 2016.

Theo đó, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2014 đến năm 2016, cụ thể như sau:

1.   Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 82 văn bản. Trong đó, có 05 Văn bản thuộc lĩnh vực xây dựng, nhà ở, đô thị (thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng), cụ thể như sau:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND 22/01/2014

V/v ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Nghị định số 114/2010/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

 

02

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 30/5/2014

về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

07/8/2016

03

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đâu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/12/2016

04

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP)

 

05

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 22/01/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 34/2016/QĐ- UBND ngày 21/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đổi tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên, địa bàn tỉnh

01/7/2016

 

2.   Số văn bản quy phạm pháp luật lìết hiệu lực một phần: 06 văn bản;

Xem Quyết định số 3064/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại đây.

Thanh tra

01

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND 22/01/2014

V/v ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Nghị định số 114/2010/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

 

02

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 30/5/2014

về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 'của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

07/8/2016

03

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ¿tăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đâu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vôn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/12/2016

04

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP)

 

05

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 22/01/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phan kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 34/2016/QĐ- UBND ngày 21/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đổi tượng đưọ'c mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bànc nmiồn vốn nsoài ngân sách nhà nước trên, địa bàn tỉnh

01/7/2016

 

01

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND 22/01/2014

V/v ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Nghị định số 114/2010/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

 

02

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 30/5/2014

về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 'của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

07/8/2016

03

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ¿tăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đâu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vôn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/12/2016

04

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP)

 

05

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 22/01/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phan kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 34/2016/QĐ- UBND ngày 21/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đổi tượng đưọ'c mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bànc nmiồn vốn nsoài ngân sách nhà nước trên, địa bàn tỉnh

01/7/2016

 

01

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND 22/01/2014

V/v ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Nghị định số 114/2010/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

 

02

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 30/5/2014

về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 'của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

07/8/2016

03

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ¿tăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đâu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vôn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/12/2016

04

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 11/8/2014

về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP)

 

05

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 22/01/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phan kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 34/2016/QĐ- UBND ngày 21/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đổi tượng đưọ'c mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bànc nmiồn vốn nsoài ngân sách nhà nước trên, địa bàn tỉnh

01/7/2016

 

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 28-08-2017)    Các tin liên quan:
  Tăng cường tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (22-08-2017)
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyến đến (22-08-2017)
  Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (04-08-2017)
  Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020 (04-08-2017)
  Bộ Xây dựng hướng dẫn đối tượng, điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (02-08-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm, mùi hôi của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn. (01-08-2017)
  Kết quả tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng. (27-07-2017)
  Hướng dẫn phương pháp kỹ thuật giằng chống nhà ở. (25-07-2017)
  Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn: Có cần sự đồng bộ? (18-07-2017)
  Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – Đợt 1 năm 2017 (07-07-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển