UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/6/2017 và Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; ngày 06/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định số 3686/QĐ-UBND. Theo đó, có một số nội dung chính như sau:

Mục đích
 
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh,
 
2. Yêu cầu
 
- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp ƯBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
 
- Phối họp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiếm sát nhân dân tỉnh, giữa các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.
 
- Có ỉộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi cả nước.
 
- Các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan cần tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Ke hoạch này.
       Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
       Nội dung cụ thể như sau:
       - Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thưòng của Nhà nước;
       - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
       - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước;
       - Công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền cua UBND tỉnh;
       - Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nưóc về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước.
 
       UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triến khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.
 
       Nguồn: Quyết định số 3686/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Thanh tra.
 
Các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và ƯBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Ke hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, to chức, đơn vị, địa phương ban hành Ke hoạch chi tiết triến khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất ỉượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, ỉãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về ƯBND tỉnh (qua Sở Tư phấp) trước ngày 30/11/2018 đề tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.
 

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 10-10-2017)    Các tin liên quan:
  Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển (15-08-2017)
  Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (06-02-2017)
  Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. (11-01-2017)
  Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển