UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Ngày 04 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với việc cải tạo, sửa chữa công trình sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng:
 
a) Có văn bản lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 
b) Phối họp với phòng cỏ chức năng quản lý xây dựng thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện khảo sát hiện trạng, đánh giá chất lượng, thống nhât quy mô, nội dung công việc cải tạo, sửa chữa.
 
c) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng,
 
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình. i
 
I
 
d) Thực hiện cải tạo, sửa chữa và quản lý chất lượng công việc cải tạo, sửa chữa theo quy định.
 
đ) Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác.
 
e) Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng. ;
 
2. Đối với việc cải tạo, sửa chữa công trình sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp !
 
có tính chất đàu tư có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng trở lên: !
 
a) Có văn bản lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 
b) Phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có), Sở Xây dựng, Sở Tài chính khảo sát hiện trạng, đánh giá chất lượng, thong nhất quy mô, nội dung công việc cải tạo, sửa chữa.
 
c) Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây ! dựng hoặc dự án đàu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dụng công ừình. :
 
d) Thực hiện cải tạo, sửa chữa và quản lý chất lượng công việc cải tạo, sửa chữa theo quy định.
 
đ) Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, chạy thử và thực hiện các cồng việc ! càn thiết khác.
 
e) Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.
 
3. Đối với việc cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự ị nghiệp công lập sử dụng từ nguồn von đầu tư phát triển hoặc kết hợp nguồn vốn I đầu tư phát triển với nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thì trình tự thực I hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 23/2016/QĐ-ƯBND ngàỵ ! 25/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-ƯBND ngày 11/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công Ịập trên địa bàn tỉnh”.
1. Đối với việc cải tạo, sửa chữa công trình sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng:
 
a) Có văn bản lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 
b) Phối hợp với phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện khảo sát hiện trạng, đánh giá chất lượng, thống nhất quy mô, nội dung công việc cải tạo, sửa chữa.
 
c) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.
 
d) Thực hiện cải tạo, sửa chữa và quản lý chất lượng công việc cải tạo, sửa chữa theo quy định.
 
đ) Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác.
 
e) Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.
 
2. Đối với việc cải tạo, sửa chữa công trình sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng trở lên:
 
a) Có văn bản lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 
b) Phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có), Sở Xây dựng, Sở Tài chính khảo sát hiện trạng, đánh giá chất lượng, thong nhất quy mô, nội dung công việc cải tạo, sửa chữa.
 
c) Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dụng công trình.
 
d) Thực hiện cải tạo, sửa chữa và quản lý chất lượng công việc cải tạo, sửa chữa theo quy định.
 
đ) Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác.
 
e) Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.
 
3. Đối với việc cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc kết hợp nguồn vốn đầu tư phát triển với nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thì trình tự thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2017.
 
Nguồn: Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND.
Thanh tra

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 17-10-2017)    Các tin liên quan:
  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. (11-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (10-10-2017)
  Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển (15-08-2017)
  Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (06-02-2017)
  Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. (11-01-2017)
  Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển