Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về CCHC và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy
Ngày 10/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5412/UBND-NC về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, đã tham mưu, đề xuất ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính còn xảy ra ở nhiều nơi; công dân, tổ chức vẫn còn phàn nàn, phản ánh về sự thiếu trách nhiệm, thiếu công khai, minh bạch của cán bộ, công chức, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, lao động…; việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu của công dân, tổ chức; cơ chế một cửa liên thông triển khai còn chậm. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ; công tác rà soát, ban hành cơ chế, chính sách chưa quyết liệt, thường xuyên; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, kịp thời tháo gỡ các  rào cản, khó khăn cho công dân và tổ chức, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính, tiếp tục cải cách cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 18-10-2017)    Các tin liên quan:
  Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng (14-08-2017)
  Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp (26-04-2017)
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở (03-04-2017)
  Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng (16-03-2017)
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (02-03-2017)
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển