Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Đối với các sở, ban, ngành, thang điểm đánh giá là 100, trong đó: điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là 80 và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 20; theo đó,  đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính sẽ dựa trên 08 tiêu chí:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

- Về tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính;

- Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Quyết định này thay thế Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh.

Thang điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành các sở, ban, ngành đính kèm.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 18-10-2017)    Các tin liên quan:
  Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về CCHC và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy (18-10-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng (14-08-2017)
  Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp (26-04-2017)
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở (03-04-2017)
  Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng (16-03-2017)
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (02-03-2017)
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển