Sở Xây dựng Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, trong những năm qua Sở Xây dựng luôn có những kế hoạch rà soát, đánh giá cụ thể các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh thông qua 22 thủ tục hành chính với phương án rút ngắn thời gian giải quyết, giảm số lượng hồ sơ, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức cá nhân, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

        Mới đây Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, giảm hồ sơ, chi phí cho các tổ chức, công dân khi có nhu cầu; đồng thời nâng cao trách nhiệm thực hiện trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công chức, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bao gồm các thủ tục:

        1. Thủ tục Thẩm định Dự án/Dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.

        - Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh: Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B; Giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 27 ngày; Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 18  ngày.

        - Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh: Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 18  ngày. (dự án sử dụng vốn khác giảm thời gian giải quyết 05 ngày còn 15 ngày); Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C; Giảm thời gian giải quyết 05 ngày đối với dự án sử dụng vốn khác, còn 10 ngày.

        2. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (Thời gian giải quyết không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải 02 ngày quyết còn 18  ngày).

         3. Thủ tụcThẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Thời gian giải quyết đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 30 ngày; Giảm thời gian giải quyết đối với công trình cấp II 03 ngày còn 27  ngày (dự án sử dụng vốn khác công trình cấp II giảm thời gian giải quyết 04 ngày còn 26 ngày); đối với công trình cấp III giảm 06 ngày còn 24  ngày.

         - Đối với các công trình còn lại không quá 20 ngày; Giảm thời gian giải quyết 04 ngày còn 16  ngày. .  

        4. Thủ tục Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. (Thời gian giải quyết không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Giảm thời gian giải quyết 05 ngày  còn 20 ngày).

        5. Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý. (Thời gian giải quyết khôngquá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Giảm thời gian giải quyết 25 ngày còn 20  ngày).

        6. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; (Thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 08 ngày).

        7. Thủ tục Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức  không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực); (Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 13 ngày).

        8. Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng; (Giảm thành phần hồ sơ cho các tổ chức cá nhân, giảm lượng tải hồ sơ lưu tại cơ quan “áp dụng đối với chứng chỉ hết hạn”).

        9. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C; (Thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 18 ngày).

        10. Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C; (Thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 18 ngày).

        11. Thủ tục Đăng ký công bố Thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép hoạt động; (Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 06 ngày còn 24 ngày).

        12. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; (Giảm số lượng hồ sơ phải nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ “Riêng hồ sơ thiết kế 02 bộ” và Thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Giảm thời gian giải quyết 18 ngày, còn 12 ngày và  không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với công trình Sở Xây dựng đã thẩm định thiết kế)).

        13. Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; (Giảm thời gian thực hiện và giảm số lượng hồ sơ phải nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ “Riêng hồ sơ thiết kế 02 bộ” cho các tổ chức cá nhân đồng thời giảm lượng tải hồ sơ lưu tại cơ quanvàThời hạn 30 ngày, kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 18 ngày còn 12 ngày).

        14. Thủ tục Thông báo Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; (Thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 03 ngày, còn 12 ngày).

        15. Thủ tục Đề nghị UBND cấp tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP; (Thời hạn 32 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Giảm thời gian giải quyết 05 ngày, còn 27 ngày).

        16. Thủ tục Đề nghị UBND cấp tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP; (Thời hạn 32 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 30 ngày).

        17. Thủ tục Lựa chọn Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; (Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 28 ngày).

        18. Thủ tục Cho thuê, thuê mua Nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước; (Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày, còn 28, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là 52 ngày, giảm 08 ngày).

        19. Thủ tục Cho thuê Nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; (Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 27 ngày).

        20. Thủ tục Bán Nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; (Thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 42 ngày).

        21. Thủ tục Thuê Nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh; (Thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 18 ngày).

        22. Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định; (Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Giảm thời gian giải quyết 02 ngày còn 28 ngày).

Toàn văn Quyết định số 1847/QĐ-CTUBND ngày 01/6/2018 


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 05-06-2018)    Các tin liên quan:
  Từ 15/4, giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử (17-04-2018)
  Hàng loạt thủ tục hành chính ngành xây dựng được đơn giản hóa (19-10-2017)
  Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (18-10-2017)
  Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về CCHC và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy (18-10-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng (14-08-2017)
  Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp (26-04-2017)
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở (03-04-2017)
  Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng (16-03-2017)
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển