UBND tỉnh ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
Ngày 13/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND, theo đó nội dung cụ thể như sau:

Về Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở, gồm 11 nội dung sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó; bảo đảm không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra trong phạm vi được phân công, phân cấp quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

2. Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

3. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

5. Thực hiện thanh tra chuyên ngànhđối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vựcxây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể:

a) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc:

- Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị.

b) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phát triển đô thị:

- Việc thực hiện chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

- Việc đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị.

c) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh:

- Việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sơ, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng, dự toán gói thầu.

- Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- Việc ký kết, thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình sử dụng ngân sách nhà nước.

- Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình; thanh toán công trình theo thẩm quyền.

- Việc hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Việc bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề hoạt động xây dựng.

d) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chất thải rắn thông thường; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; nghĩa trang; công trình ngầm đô thị; các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

đ) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, phát triển, sử dụng nhà ở; kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản; quản lý, sử dụng công sở trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

e) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện.

g) Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong các lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

7. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở và các cơ quan cấp trên ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

9. Tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh,  Thanh tra Bộ Xây dựng thành lập.

10. Thanh tra vụ việc khác và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cho Giám đốc Sở và Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Xây dựng.

Về cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở: Gồm có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức thanh tra.

- Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra Sở, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra tỉnh.

- Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra sở;chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra về các nhiệm vụ công tác được giao. Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều độngtheo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

- Thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra sở được tổ chức thành các bộ phận thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý trật tự xây dựng tại các địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Về mối quan hệ công tác:

1. Đối với Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đã được Giám đốc Sở ban hành và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thu hồi tiền bị thất thoát do thanh toán sai theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cho Giám đốc Sở.

2. Đối với Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh:

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thanh tra Sở có trách nhiệm đề xuất Giám đốc Sở cử thanh tra viên, công chức thanh tra tham gia các cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh tổ chức; tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra tỉnh; định kỳ báo cáo Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các cơ quan, tổ chức phối hợp với Sở xây dựng về hoạt động thanh tra xây dựng:

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

Thường xuyên phối hợp với phòng quản lý xây dựng cấp huyện, UBND cấp xã để kiểm tra về trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, lập biên bản vi phạm hành chính hoặc đề nghị phòng quản lý xây dựng cấp huyện, UBND cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo thấm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.       

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Phối hợp với Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng: Kiểm tra về trật tự xây dựng đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nhơn Hội theo kế hoạch hoặc đột xuất, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp vi phạm chấp hành nghiêm các quyết định của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; báo cáo Giám đốc Sở đề xuất UBND tỉnh những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm.

Đối với Công an tỉnh:

- Thanh tra Sở Xây dựng là đơn vị thường trực giúp Giám đốc Sở trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành về xử lý vi phạm Pháp luật trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tham mưu Giám đốc Sở: Cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác điều tra, xác minh các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ việc cụ thể, các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng để phục vụ công tác điểu tra, xác minh khi có yêu cầu của lực lượng Công an.

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức tổ chức họp giao ban định kỳ 03 tháng và 06 tháng và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành.

Phối hợp với các Phòng chuyên môn, bộ phận thuộc Sở có liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra. Đề nghị Trưởng phòng chuyên môn, bộ phận có trách nhiệm tạo điều kiện, cử chuyên viên, nhân viên, phối hợp, tham gia cùng đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 10/4/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng. 

Xem toàn văn Quy chế tại đây.

Thanh tra


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 25-07-2018)    Các tin liên quan:
  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. (13-07-2018)
  Phòng chống tham nhũng năm 2018 (12-07-2018)
  Thanh tra hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 (12-07-2018)
  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nhơn Phong, thị xã An Nhơn (10-07-2018)
  Hội nghị tập huấn tăng cường sản xuất và sử dụng hiệu quả vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng (09-07-2018)
  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất số 72B, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (06-07-2018)
  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực xung quanh Tiểu chủng viện làng sông, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (05-07-2018)
  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ /500 Khu đất số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn (28-06-2018)
  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài), thành phố Quy Nhơn (27-06-2018)
  Tổ chức Hội thảo giới thiệu QCVN:09:2017/BXD Công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả và Chứng chỉ công trình Xanh EDGE (26-06-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển