Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
Ngày 16/10/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Nghị định gồm 5 chương, 30 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích; lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, quyết định mức trợ giá, trợ cấp cho sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; quyền và nghĩa vụ của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; quản lý vốn, tài sản phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu; hướng dẫn việc đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Về danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích có nhiều thay đổi so với trước đây, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Danh mục A dành cho các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch; Danh mục B dành cho các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thấu hoặc đặt hàng.

Nghị định này bãi bỏ Nghị định 31/2005/NĐ-CP về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Việc đặt hàng, giao kế hoạch cho doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại nghị định 104/2010/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại chương III và chương IV của Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2013.


Trần Viết Bảo  (Cập nhật ngày 18-10-2013)     
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển