Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội
Qua Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội Bộ Xây dựng vừa nhận được một số câu hỏi của Đại biểu Quốc hội về “hiện đại hóa trong hệ thống giáo dục Việt Nam”; “kiên cố hóa trường học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”.Chất vấn của Đại biểu đã được Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trực tiếp trả lời. Báo Xây dựng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Dung - Đoàn đại biểu Quốc hội Khoá XII tỉnh Long An chất vấn:

Vấn đề chuẩn hóa, hiện đại hóa trong hệ thống giáo dục Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Riêng đối với công trình xây dựng thực hiện đề án trường chuẩn quốc gia cử tri cho rằng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng đặt ra chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đồng bộ, chưa hướng theo yêu cầu hội nhập và đổi mới hiện nay. Điều đó sẽ gây lãng phí và trong tương lai gần có thể phải phá bỏ để xây theo chuẩn yêu cầu. Xin Bộ trưởng cho biết:

1. Có hay không có vấn đề trên? Nếu có thì vì sao Bộ Xây dựng lại không kịp thời xây dựng chuẩn mới để tương thích với chuẩn hóa, hiện đại hóa hiện nay?

2. Giải pháp trong thời gian tới để các tiêu chuẩn trong xây dựng đối với lĩnh vực giáo dục phù hợp với chủ trương chuẩn hóa, hiện đại hóa trong hệ thống giáo dục Việt Nam?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trả lời:

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, trong tiến trình cải cách giáo dục hiện nay, những vấn đề đặt ra nhằm chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục liên quan trực tiếp đến đội ngũ giáo viên, chương trình học, trang thiết bị dạy học…, trong số đó có các bộ phận và chỉ tiêu liên quan đến công trình kiến trúc trường lớp học. Khi khảo sát, đánh giá tình hình thực tế và lấy ý kiến góp ý của các địa phương nhằm soát xét các tiêu chuẩn hiện hành, có thể thấy rằng các tiêu chuẩn thiết kế về cơ bản vẫn đáp ứng được yêu cầu xây dựng các công trình trường học. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin được giải thích rõ hơn:

Thứ nhất, các tiêu chuẩn thiết kế trường học được soạn thảo dựa trên tiêu chuẩn nước ngoài (tiêu chuẩn của Liên xô trước đây; hiện nay trên thế giới không có tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài nào riêng cho trường học) và kết quả nghiên cứu ở Việt Nam. Các bộ phận kiến trúc trường học, dây chuyền công năng, chỉ tiêu diện tích và kích thước không gian cho các bộ phận kiến trúc được đề xuất trong tiêu chuẩn đều được nghiên cứu rất kỹ lưỡng nhằm phù hợp với chức năng sử dụng, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.

Thứ hai, các bộ phận chức năng, số liệu về tiêu chuẩn diện tích của các bộ phận chức năng trong trường học được nêu trong các quy chế trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về cơ bản phù hợp với quy định trong các tiêu chuẩn TCXDVN 260:2002 “Trường mầm non. Tiêu chuẩn thiết kế”; TCVN 5713:1993 “Phòng học trường phổ thông cơ sở. Yêu cầu vệ sinh học đường”; TCVN 3907:1984 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo.Tiêu chuẩn thiết kế”; TCVN 3978:1984 “Trường phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các quy chế trường chuẩn quốc gia chỉ bổ sung thêm một số phòng học chuyên môn như phòng giáo dục nghệ thuật (trường tiểu học), phòng học ngoại ngữ, tin học và nghe nhìn (trường trung học) nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và nhu cầu cải cách giáo dục hiện nay. Trong các năm 2007, 2008 và 2009, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành hàng loạt các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu phòng lớp học dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, trong đó bổ sung các phòng học chuyên môn nói trên. Các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu này đã được phổ biến, áp dụng rộng rãi và được các địa phương đánh giá tốt. Do đó, không có cơ sở để đưa ra yêu cầu phá bỏ các trường đã xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành để làm lại theo chuẩn mới.

Thứ ba, thực tế cho thấy các tiêu chuẩn này đã và đang được vận dụng để thiết kế và xây dựng các trường học. Trong số đó có rất nhiều trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá và công nhận chuẩn quốc gia.

Trên thực tế, đối với các trường đã xây dựng, để đáp ứng nhu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia, có thể bổ sung, cải tạo, chuyển đổi hoặc kết hợp các phòng chức năng khác để có thêm các phòng học chức năng còn thiếu theo yêu cầu của quy chế trường chuẩn quốc gia và nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng (ví dụ như Phòng học thể dục thể thao và Phòng Giáo dục nghệ thuật ở trường tiểu học). Theo quy định của pháp luật về xây dựng, khi lập dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo trường học, chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội cụ thể của địa phương, lựa chọn các tiêu chuẩn áp dụng và bổ sung thêm các yêu cầu của quy chế trên để đưa ra phương án thiết kế cho phù hợp.

Về các giải pháp Bộ Xây dựng đã và đang thực hiện: theo quy định của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Xây dựng tổ chức định kỳ soát xét, đồng thời đang tiến hành chuyển đổi các tiêu chuẩn xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có các tiêu chuẩn thiết kế các trường học đã nêu ở trên. Đây là việc làm thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, từng bước hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiệm cận và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Đối với các trường học, từ năm 2008 Bộ Xây dựng đã tổ chức soát xét các tiêu chuẩn thiết kế, nội dung soát xét chủ yếu bao gồm: (i) Chuyển đổi về hình thức các tiêu chuẩn trên thành tiêu chuẩn quốc gia; (ii) Bổ sung một số phòng học chuyên môn đối với trường chuẩn quốc gia, sửa đổi tên gọi các trường phổ thông theo quy định hiện hành; (iii) Điều chỉnh (giảm bớt) chỉ tiêu diện tích dành cho khối cán bộ quản lý và giáo viên theo Quyết định 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tấn - Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Tiền Giang chất vấn:

“Chủ trương của Chính phủ thực hiện kiên cố hóa trường học đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng theo qui định vốn đầu tư cho xây dựng một phòng học kiên cố ở Đồng bằng sông Cửu Long là 175 triệu đồng là quá thấp, vì đây là vùng đất yếu, phải tốn nhiều kinh phí khi xây dựng nền móng, cụ thể: yêu cầu vốn để xây dựng một phòng học khoảng 250 triệu đồng nên nhiều địa phương còn nợ kinh phí thực hiện kiên cố hóa trường lớp. Xin Bộ trưởng cho biết có tăng kinh phí đầu tư xây dựng một phòng học theo mức chi thực tế không? Nếu có chừng nào ban hành được định mức qui định mới ? ”.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trả lời.

Suất vốn đầu tư quy định trong đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 (theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm mục đích phân bổ mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho địa phương, không phải là suất đầu tư cho một công trình cụ thể. Đối với từng dự án cụ thể, Chủ đầu tư căn cứ vào khả năng vốn đối ứng và điều kiện cụ thể tại mỗi địa phương để xác định kinh phí đầu tư cho dự án theo qui định của pháp luật hiện hành.

Để điều chỉnh lại suất vốn đầu tư của các hạng mục thuộc đề án nói trên làm cơ sở cho việc tính toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư, phân bổ vốn cho 6 tháng cuối năm 2010, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 22/3/2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai kiểm tra, khảo sát tại 4 địa phương đại diện cho các vùng miền khác nhau trong cả nước (gồm tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Sóc Trăng). Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo Đề án tại văn bản số 39/BC-BXD ngày 28/5/2010, đề xuất điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng cho các hạng mục thuộc đề án tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2010 và các năm còn lại cho các khu vực trên toàn quốc làm căn cứ để Ban chỉ đạo chương trình nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, suất vốn đầu tư cho 1 phòng lớp học của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất là từ 160-270 triệu đồng/phòng (áp dụng cho thời điểm 6 tháng cuối năm 2010) và từ 220-380 triệu đồng/phòng (áp dụng cho các năm 2011-2012).


Theo Báo XD  (Cập nhật ngày 25-11-2010)     
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở