Đôn đốc công chức, người lao động sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan (22-09-2017)
Ngày 22/9/2017 Giám đốc Sở ban hành văn bản số 1866/SXD-VP về việc đôn đốc công chức, người lao động sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan

Hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng. (09-02-2017)
Ngày 08/02/2017, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 06/HD-SXD hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng trong việc xác định đơn giá khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15-09-2016)
Ngày 14/9/2016, Sở Xây dựng ban hành hành Thông báo số 393/TB-SXD đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020 (16-06-2016)
Ngày 13/6/2016 Giám đốc Sở ban hành kế hoạch số 12/KH-SXD về việc Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020

Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1 (20-04-2016)
Ngày 15/4/2016 Giám đốc Sở ban hành văn bản số 407/SXD-VP về việc hướng dẫn thống nhất sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử phiên bản 5.1.
Các tin liên quan:
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh
  Thực hiện triển khai xóa bỏ lò gạch, ngói nung thủ công
  Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng sữa chữa, xây dựng nhà ở
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển