Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017 (17-07-2017)
Ngày 14/7/2017 Giám đốc Sở ban hành QUyết định số 101/QĐ-SXD về việc Tặng Giấy khen cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017

Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016 (10-02-2017)
Ngày 24/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 về việc khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016.

Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
Ngày 14/9/2016, Giám đóc Sở Xây dựng ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Xây dựng

Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
Ngày 27/7/2016, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 85/QĐ-SXD về việc tặng giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016

Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
Ngày 13/11/2015 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 164/QĐ-SXD Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng
Các tin liên quan:
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển