Từ 15/4, giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử (17-04-2018)
Có hiệu lực từ (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ sung quy định về thu hồi giấy phép trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Hàng loạt thủ tục hành chính ngành xây dựng được đơn giản hóa (19-10-2017)
Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết số 101/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (18-10-2017)
Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về CCHC và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy (18-10-2017)
Ngày 10/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5412/UBND-NC về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng (14-08-2017)
Rà soát, kiện toàn và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng
Các tin liên quan:
  Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở
  Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển