Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 151/TB-UBND 14/05/2023 Thông báo 151/TB-UBND ngày 14/05/2023] Về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027”
2 177/TB-UBND 26/05/2023 Thông báo số 177/TB-UBND ngày 26/05/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh
3 57/QĐ-BCĐCCHC 23/05/2023 Quyết định số 57/QĐ-BCĐCCHC ngày 23/05/2023] Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Định
4 522/QĐ-UBND 24/02/2023 Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2023
5 19/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023] giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh
6 264/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định 264/QĐ-UBND -ngày 31/01/2023] Phê duyệt kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan thuộc UBND; UBND các huyện, thị xã, TP và một số cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
7 119/QĐ-BXD 28/02/2023 Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"
8 67/BC-UBND 20/05/2023 67/BC-UBND - 29/04/2023] Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trong giai đoạn 2020-2023
9 1028/QĐ-UBND 05/04/2023 1028/QĐ-UBND - 05/04/2023] Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025
10 1027/QĐ-UBND 05/04/2023 1027/QĐ-UBND - 05/04/2023] Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thực trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định
11 924/QĐ-UBND 28/03/2023 924/QĐ-UBND - 28/03/2023] Ban hành Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
12 832/QĐ-UBND 20/03/2023 832/QĐ-UBND - 20/03/2023] Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
13 829/QĐ-UBND 19/03/2023 829/QĐ-UBND - 19/03/2023] Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
14 345/QĐ-TTg 05/04/2023 Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05-04-2023 Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"
15 257/QĐ-UBND 30/01/2023 257/QĐ-UBND - 30/01/2023] Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Định năm 2023
16 91/QĐ-UBND 29/12/2022 91/QĐ-UBND - 29/12/2022] Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
17 91/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định số 91/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022] Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
18 03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/09/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
19 63/2022/QĐ-UBND 19/09/2022 Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 19/09/2022] Bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 61/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 16/09/2022] Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21 35/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
22 30/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBNDv tỉnh Bình Định
23 27/2022/NQ-HĐND 07/09/2022 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của Hội đồng nhân dân về Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển điều động trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 910/QĐ-BXD 18/10/2022 Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”
25 01/2022/TT-BXD 30/06/2022 Thông tư 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
26 03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
27 02/CT-BXD 06/04/2022 Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 06/4/2022 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng
28 1253/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/04/2022] Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định
29 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
30 766/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
31 28/QĐ-BXD 20/01/2022 Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
32 30/QĐ-UBND 20/06/2022 30/QĐ-UBND - 20/06/2022 Sửa đổi, BS một số điều QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CCVC và NLĐ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ BH kèm theo QĐ 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014
33 97/QĐ-BXD 09/03/2022 Quyết định số 97/QĐ-BXD ngày 09/03/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021.
34 28/QĐ-BXD 26/01/2022 28/QĐ-BXD - 26/01/2022] Ban hành Chương trình hành động của ngành XD thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện KH phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2022
35 2078/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định 2078/QĐ-UBND ngày 01/07/2022] Thông qua phương án đơn giản hóa 05 TTHC trong lĩnh vực QHXD, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
36 870/QĐ-UBND 18/03/2022 Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC chính liên thông trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
37 835/QĐ-UBND 16/03/2022 Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 16/03/2022] Công bố Danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
38 299/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 V/v Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
39 197/QĐ-UBND 18/01/2022 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của SXD
40 30/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định số 30/QĐ-UBNày 05/01/2022 Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của SXD
41 13/QĐ-UBND 04/01/2022 Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/01/2022]Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
42 3025/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 20/07/2021]Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
43 05-NQ/TU 20/09/2021 Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
44 5286/QĐ-UBND 25/12/2020 Bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
45 5201/QĐ-UBND 22/12/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Bình Định
46 5021/QĐ-UBND 08/12/2020 Miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho hộ đang thuê
47 4962/QĐ-UBND 03/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
48 4962/QĐ-UBND 03/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
49 4853/QĐ-UBND 25/11/2020 Công bố Danh mục 26 dịch vụ công của tỉnh Bình Định (bổ sung) được tích hợp, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
50 4198/QĐ-UBND 12/10/2020 Công bố Danh mục 25 dịch vụ công của tỉnh Bình Định (bổ sung) được tích hợp, thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập294
  • Máy chủ tìm kiếm227
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay21,929
  • Tháng hiện tại148,284
  • Tổng lượt truy cập25,289,725
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây