Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Thứ tư - 23/08/2023 16:03
Ngày 22/08/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng, Nhà ở và Công sở, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
Thông báo
Thông báo
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI
 
STT Tên TTHC Thời hạn
giải quyết
Địa điểm
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Tiếp nhận và trả kết quả qua BCCI
Mức độ DVC
trực tuyến

 
Phí,
lệ phí
(nếu có)
Căn cứ pháp lý TTHC liên thông
Mã số TTHC
Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng
1 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

(1.011675.000.00.00.H08)
10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Một phần Không - Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13; Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ;
- Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Cấp tỉnh, Sở Tư pháp
Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động)

(1.011705.000.00.00.H08)
20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian khắc phục các nội dung trong biên bản đánh giá thực tế của Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Một phần Không - Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.
-
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)

(1.011708.000.00.00.H08)
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Một phần Không - Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ g;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.
-
3 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp)

(1.011710.000.00.00.H08)
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Một phần Không - Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.
-
4 Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)

(1.011711.000.00.00.H08)
20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ không kế thời gian khắc phục của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Một phần
 
Không - Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.
-
Tổng cộng: 05 TTHC              
 
B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 
STT Tên TTHC
 
Thời hạn giải quyết Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Cơ quan thực hiện Tiếp nhận và trả kết quả qua BCCI Mức độ DVC trực tuyến Nội dung sửa đổi, bổ sung Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC liên thông
Mã số TTHC
 Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 758/QĐ-BXD ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 Lĩnh vực Nhà ở và công sở
1 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại  khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn

(1.007762.000.00.00.H08)
Trong thời hạn 30 ngày
kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp
lệ
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Sở Xây dựng Toàn trình Trình tự thực hiện; Căn cứ pháp lý
 
Không - Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.
- Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ
-
Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng
1 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

(2.001116.000.00.00.H08)
30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm 20 ngày quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và 10 ngày cấp thẻ giám định viên tư pháp) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn Sở Xây dựng Một phần
 
Thành phần hồ sơ; Cơ quan thực hiện TTHC; Thời hạn giải quyết; Yêu cầu điều kiện; Căn cứ pháp lý Không - Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13; Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ;
- Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Cấp tỉnh, Sở Tư pháp
Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 07/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng
1 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng  tại địa phương
(1.009794.000.00 .00.H08)
20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện Cơ quan chuyên môn về xây dựng
[1]
Một phần Tên TTHC;  Trình tự thực hiện; Căn cứ pháp lý
 
Không - Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ;
- Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân công, phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Cấp tỉnh
Tổng cộng: 03 TTHC                  
 
C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
 
STT Tên TTHC DVC trực tuyến Căn cứ pháp lý Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Mã số TTHC DVC trực tuyến toàn trình DVC trực tuyến một phần
Thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng
1 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

(1.002515.000.00.00.H08)
- - - Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13;
- Điều 9 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP (quy định này thay thế Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 04/2014/TT-BXD đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD).
Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016
2 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

(1.002621.000.00.00.H08)
X - - Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13;
- Điều 9 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP (quy định này thay thế Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 04/2014/TT-BXD đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD).
Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016
Tổng cộng: 02 TTHC        
 
[1] Sở Xây dựng: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị, dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác (trừ đường quốc lộ qua đô thị; các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 - Sở Giao thông Vận tải: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ các công trình giao thông đã giao cho Sở Xây dựng; các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện).
 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện).
 - Sở Công Thương: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ các công trình công nghiệp đã giao cho Sở Xây dựng; các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện).
 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình được đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý (trừ công trình điện gió; các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và các dự án sử dụng vốn đầu tư công không được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư).
 - Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án đầu tư; công trình sử dụng vốn khác không thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; công trình nhà ở riêng lẻ; trừ các công trình hồ, đập.

Tác giả bài viết: P.QLN&PTĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,864
  • Máy chủ tìm kiếm138
  • Khách viếng thăm1,726
  • Hôm nay168,204
  • Tháng hiện tại3,513,684
  • Tổng lượt truy cập48,158,795
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây