Tăng cường công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị tỉnh Bình Định

Thứ hai - 03/08/2020 16:18
Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; về vấn đề này, Sở Xây dựng đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5082/UBND-KT ngày 30/7/2020.
PC QH đông đầm thị nại
PC QH đông đầm thị nại
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới, các kinh nghiệm cần thiết để nâng cao chất lượng công tác thẩm định của các cơ quan có chức năng thẩm định quy hoạch trên địa bàn tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của tư vấn thiết kế quy hoạch. Hoàn thành báo cáo rà soát kết quả thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, đề xuất một số nội dung điều chỉnh, bổ sung để báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch trong năm 2021; hoàn thành các đồ án quy hoạch trọng điểm UBND tỉnh đã giao lập quy hoạch; tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương lập các đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Chương trình và Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh; Chương trình và kế hoạch phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025; triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn mới được công nhận. Tiếp tục tổ chức triển khai các chương trình, đề án về đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, đô thị thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lưu ý đầu tư các các tiêu chí về môi trường môi trường đô thị; chủ trì đề xuất chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gắn với đề án xây dựng đô thị thông minh. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại các đô thị được nâng loại; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm theo quy định.
Giao Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập quy hoạch tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy định.
Giao Sở Tài chính đề xuất bố trí vốn ngân sách tỉnh đảm bảo để thực hiện các đồ án quy hoạch do UBND tỉnh tổ chức lập; đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh đối với các địa phương khó khăn về ngân sách để tổ chức lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cho phù hợp theo quy định.
Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu các khu chức năng trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội trong năm 2020, tổ chức quản lý đầu tư phát triển đô thị và các khu chức năng đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.
UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức lập các đồ án quy hoạch chi tiết gắn với kế hoạch chỉnh trang đô thị đã được xác định theo kế hoạch phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, tăng cường công tác quản lý kiến trúc; khẩn trương hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Nhơn Bình, Nhơn Phú trình thẩm định, phê duyệt trong năm 2020; tổ chức quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đồ án quy hoạch phân khu 12 phường nội thành; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung Quy Nhơn, thực hiện chương trình phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và các chương trình đề án phát triển đô thị có liên quan.
UBND thị xã An Nhơn tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, khắc phục các tiêu chí đô thị còn thiếu chủ yếu là cấp nước, xử lý nước thải sinh hoạt và thu gom xử lý chất thải rắn, nâng cao tiêu chí đã đạt được; hoàn thành đề án thị xã An Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trong năm 2020; hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn trong năm 2021; rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.
UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, khắc phục các tiêu chí đô thị còn thiếu chủ yếu là cấp nước, xử lý nước thải sinh hoạt và thu gom xử lý chất thải rắn, nâng cao tiêu chí đã đạt được. Xem thêm: máy tập gym và akina sport Đẩy mạnh đầu tư phát triển các dự án khu đô thị; hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn trong năm 2022; rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.
UBND huyện Tây Sơn căn cứ theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đã được phê duyệt, khẩn trương lập Chương trình phát triển đô thị Tây  Sơn để làm cơ sở triển khai xây dựng, phát triển huyện Tây Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các dự án khu đô thị; hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn trong năm 2022, rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.
Đối với UBND các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh: UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước tăng cường tổ chức thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện theo hướng đô thị hóa đã được phê duyệt; các huyện còn lại khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo kế hoạch. Đồng thời tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp. Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng phát triển đô thị các đô thị loại V trên địa bàn đảm bảo đồng bộ; tăng cường đầu tư xây dựng phát triển các đô thị loại V: huyện Phù Mỹ là xã Mỹ Chánh; huyện Tây Sơn là xã Tây Giang, huyện Phù Cát là xã Cát Tiến. UBND huyện Phù Mỹ lập đề án thành lập thị trấn Mỹ Chánh trong năm 2021; UBND huyện Tây Sơn lập đề án thành lập thị trấn Tây Giang trong năm 2022 trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư được giao tổ chức lập quy hoạch tăng cường trách nhiệm tiến độ và chất lượng đồ án quy hoạch; nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, các cơ quan tổ chức liên quan, công bố công khai, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, lưu trữ, gửi hồ sơ lưu trữ quy hoạch theo đúng quy định.
Các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, định kỳ tháng 6 và tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.
 

Tác giả bài viết: Lê Đăng Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập532
  • Máy chủ tìm kiếm100
  • Khách viếng thăm432
  • Hôm nay174,786
  • Tháng hiện tại3,520,266
  • Tổng lượt truy cập48,165,377
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây