Thông báo - Ý kiến kết luận của Giám đốc- Trần Viết Bảo tại cuộc họp thường kỳ tháng 8/2020

Thứ hai - 14/09/2020 23:36
Thông báo - Ý kiến kết luận của Giám đốc- Trần Viết Bảo tại cuộc họp thường kỳ tháng 8/2020 tại Thông báo số 621/TB-SXD ngày 14/09/2020
anhTBketluan
anhTBketluan
Giám đốc Sở có ý kiến kết luận như sau: Thống nhất kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Sở. Trong tháng 9 và Quý IV, đề nghị Trưởng các phòng ctp trung hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Giao Trưởng phòng Quy hoạch- kiến trúc - Khẩn trương lấy ý kiến, trình thẩm định, ban hành dự thảo điều chỉnh Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện theo quy định. - Tổ chức họp thống nhất với huyện Vân Canh để nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giao Sở thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện từ ngân sách tỉnh, làm cơ sở lập Quy hoạch phân khu xây dựng Quỹ đất phía Tây Bắc Quốc lộ 19C cho dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định. - Đôn đốc Trung tâm Quy hoạch - kiểm định xây dựng hoàn thành đúng tiến độ các đồ án Sở giao cho Trung tâm thực hiện. - Chủ trì, phối hợp với Bộ phận pháp chế - Văn phòng Sở nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào chức năng, nhiệm vụ của Sở nội dung lập, thẩm định, phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP. Nghiên cứu các công trình kiến trúc có giá trị thỏa các tiêu chí theo Nghị định để xem xét đề xuất lập danh mục trong năm 2021.
2. Giao Trưởng phòng Quản lý Nhà - Phát triển đô thị - Đề xuất quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý theo QCVN 04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. - Tập trung giải quyết dứt điểm việc quyết toán hoàn thành 02 dự án nhà ở xã hội (Long Thịnh và Simona); thẩm định dự toán, giá bán Chung cư nhà ở xã hội Nam Ngân. 2 - Chủ trì, phối hợp với phòng Hạ tầng kỹ thuật làm việc với thị xã An Nhơn để hướng dẫn xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đô thị loại III và phân vùng cấp nước thị xã; làm việc với huyện Tây Sơn để hướng dẫn lập Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn theo tiêu chí của đô thị loại IV.
3. Giao Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật
- Khẩn trương lấy ý kiến, trình thẩm định, ban hành dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông và Quy định về quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích đô thị. - Đánh giá lại các chỉ tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị đảm bảo phát triển đồng bộ, hiệu quả cùng với việc phát triển chung của đô thị; trước mắt tập trung cho thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn để đảm bảo nâng loại đô thị đúng kế hoạch.
- Nghiên cứu, đề xuất việc cấp nước theo vùng (không phân biệt khu vực đô thị hay nông thôn) sau khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn được ban hành.
- Đề xuất triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục; trong đó tập trung đề xuất UBND tỉnh kế hoạch thực hiện, việc phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan.
- Có văn bản đề xuất UBND tỉnh để Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tiếp nhận nguồn nước sạch từ dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1). Tổ chức làm việc với Công ty Cấp thoát nước Bình Định để định hướng cho sự phát triển về lâu dài của đơn vị khi tiếp nhận nguồn nước.
- Rà soát các trạm xử lý nước thải chung cho các khu vực đô thị, tiến đến thực hiện kết nối đồng bộ về hạ tầng với các dự án phát triển đô thị. Kiểm tra vị trí các trạm xử lý nước thải cục bộ tại các dự án phát triển đô thị có được đầu tư và xây dựng đúng quy định hay không và có biện pháp xử lý nếu vi phạm. - Nghiên cứu các công nghệ đốt rác quy mô nhỏ để đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ cơ chế hỗ trợ cho các địa phương. Trước mắt, tập trung cho các huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh để nâng tỷ lệ thu gom.
4. Giao Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Vật liệu xây dựng - Nghiên cứu quy định hiện hành, có văn bản xin chủ trương UBND tỉnh xây dựng Quy định thực hiện bảo trì trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp; Đề án phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh theo Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quy hoạch - kiến trúc nghiên cứu Luật Xây dựng sửa đổi và các Nghị định, Thông tư liên quan, có văn bản để hướng dẫn các nội dung mới, điều chỉnh bổ sung theo quy định hiện hành
. - Khẩn trương rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư các công trình đang triển khai thi công xây dựng có sử dụng cần trục tháp thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc quản lý, sử dụng cần trục tháp nhằm đảm bảo an toàn cho người, máy móc 3 thiết bị, công trình đang thi công và các công trình lân cận trong mùa mưa bão sắp đến. Mặt khác, tăng cường quản lý chất lượng các công trình có quy mô lớn, công trình cao tầng, công trình công nghiệp sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.
- Tổng hợp số liệu về thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu của ngành Nông nghiệp, Giao thông, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện Quy chế để đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Có văn bản hướng dẫn cư dân Chung cư Long Thịnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm về chất lượng công trình, đảm bảo việc giải quyết trong thời gian bảo hành công trình
. - Khẩn trương hoàn thành, trình tỉnh ban hành đơn giá nhân công và giá ca máy; tổng hợp đề xuất xây dựng các định mức địa phương làm cơ sở lập và quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. - Tiếp tục đôn đốc huyện Tây Sơn để giải quyết dứt điểm các lò gạch nung thủ công còn tồn tại.
- Thường xuyên tích hợp dữ liệu các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng đã được cấp phép thăm dò, khai thác vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý. 5. Giao Chánh Thanh tra - Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn quy trình về xử lý các sự vụ cụ thể cho thanh tra các đội trên cơ sở minh bạch, thẳng thắng, đúng trách nhiệm và quy định.
- Tăng cường kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, đặc biệt là các dự án nóng trên địa bàn.
- Việc tổ chức thanh tra theo Kế hoạch năm 2020 được giảm, giãn do tình hình dịch Covid-19. Do đó, cần thực hiện nghiêm việc Báo cáo kết quả, thông qua Biên bản làm việc, dự thảo và trình ban hành Kết luận thanh tra đúng thời gian quy định.
6. Giao Chánh Văn phòng, chủ trì, phối hợp với các Trưởng phòng:
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện, trình duyệt trên Hệ thống theo dõi thực hiện chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và thay mặt Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thực hiện.
- Chủ trì, tiếp tục đôn đốc các phòng khắc phục các tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của cơ quan. Trong đó, cần tập trung vào một số công việc sau: nghiên cứu việc tinh gọn hồ sơ lưu trong thẩm định và cấp phép xây dựng (chỉ lưu một số văn bản pháp lý, các kết quả thẩm định, thẩm tra, giấy tờ về đất đai, giấy phép xây dựng…, số hóa các hồ sơ bản vẽ); quán triệt việc không nhận văn bản giấy đối với một số TTHC (như: đơn đăng ký sát hạch chứng chỉ hành nghề; đơn đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu…); nghiên cứu việc giải quyết TTHC tiếp nhận công bố hợp quy bằng hình thức trực tuyến mức độ 4. 4
- Chủ trì đề xuất tăng số lượng các TTHC được giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4; báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo tổ chức cuộc họp cơ quan nếu cần thiết, làm cơ sở thống nhất thực hiện.
Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở,Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện; giao Chánh Văn phòng giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc và thực hiện bảo đảm tiến độ đã đề ra./.

Tác giả bài viết: VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập165
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay13,552
  • Tháng hiện tại227,916
  • Tổng lượt truy cập17,343,028
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây