Chi Bộ 4 - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng”.

Thứ ba - 21/05/2024 10:51
Vừa qua, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Phương Trung- Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng”.
hình ảnh thủ tục HC
hình ảnh thủ tục HC
          Cuộc sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng thời gian qua, các ý kiến liên hệ thực tế tại cơ quan đơn vị, đề ra các giải pháp, khắc phục. Ban Biên tập trang tin điện tử Sở Xây dựng đăng nội dung chuyên đề, thực trạng công tác giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Xây dựng, nguyên nhân, tồn tại và một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Xây dựng tại buổi sinh hoạt của Chi bộ 4.
          1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thể hiện qua một số điểm cơ bản sau:
          - Quan điểm về thi đua: Theo Người, thi đua có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, làm cho tất cả các tầng lớp nhân dân đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
          - Mục đích thi đua yêu nước: Là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể.
          - Nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người.
          - Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”; các phong trào thi đua yêu nước cần đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp Nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng.
          - Phương châm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ “thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao. “giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”;
          2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng thời gian qua
          2.1. Thực trạng công tác giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Xây dựng
          a. Thực trạng
          Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ, chính quyền và các Đoàn thể Sở, công tác giải quyết hồ sơ TTHC của Sở đạt được những kết quả quan trọng. Đã tập trung rà soát, đơn giản hoá 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, chú trọng cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tạo các điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, như: cấp Giấy phép xây dựng từ 20 ngày xuống còn 10 ngày; thẩm định đồ án thiết kế nhiệm vụ quy hoạch từ 20 ngày xuống còn 10 ngày; Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở từ 30 ngày xuống còn 24 ngày….Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh. 14/58 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chiếm tỷ lệ 24,1%), 40 TTHC trực tuyến một phần (chiếm 68,96%). Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng thực hiện. 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đảm bảo thời gian, chất lượng, cấp kết quả điện tử 100%. Thông qua đó đã tạo nhiều thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng, giảm bớt thời gian chờ đợi, chi phí đi lại, giấy tờ hồ sơ giấy…
          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết thủ tục hành chính  vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Một số cá nhân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc hướng dẫn, trả lời, cung cấp thông tin liên quan có nơi có lúc chưa đầy đủ, kịp thời, để cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân phải đi lại nhiều lần. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cũng còn chưa đảm bảo thời gian quy định. Năm 2023, qua kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, Sở Xây dựng xếp thứ 15/18 đơn vị sở ngành cấp tỉnh, tụt 05 bậc so với năm 2022. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC xếp thứ 10/21 cơ quan cấp tỉnh, tụt 03 bậc so với năm 2022.
          b. Nguyên nhân các tồn tại hạn chế
          Nguyên nhân khách quan
          - Hồ sơ, TTHC lĩnh vực Xây dựng phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gây nhiều khó khăn cho các tổ chức, công dân khi tiếp cận, đồng thời CCNLĐ cơ quan khi hướng dẫn, trả lời cũng khó đầy đủ, trọn vẹn cho các chủ thể liên quan.
          - Số lượng hồ sơ, TTHC hàng năm phát sinh lớn, nhất là các thời điểm chuẩn bị phê duyệt dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, dẫn đến nhiều khó khăn nhất định cho CCNLĐ.
          - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Xây dựng khá nhiều, thường xuyên thay đổi, và có sự chồng chéo với các Văn bản quy phạm pháp luật khác.
          Nguyên nhân chủ quan
          - Một số cá nhân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thấy được vai trò, vị trí, tầm quan trọng khi được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
          2.2. Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Xây dựng
          Để nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Xây dựng, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:
          2.2.1. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CCNLĐ thuộc Sở, nhất là các vị trí đảm nhiệm công tác thẩm định dự án đầu tư, đồ án quy hoạch xây dựng, nhằm kịp thời nắm bắt chặt chẽ các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới, đáp ứng yêu cầu công tác. 
          2.2.2. Quan tâm nâng cao đạo đức thực thi công vụ. Mỗi CCNLĐ cơ quan cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong giao tiếp với nhân dân, doanh nghiệp phải hết sức niềm nỡ, tôn trọng; tận tình giúp đỡ, cung cấp thông tin, trả lời đầy đủ, kịp thời, hạn chế thấp nhất số lần đi lại, nhằm tiết giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ có thể dễ dàng hoàn thành các hồ sơ TTHC có liên quan.
          2.2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, TTHC không để trễ hạn. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho các chủ thể liên quan được biết, cùng phối hợp xử lý. Nếu quá hạn quy định, phải có Văn bản xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phải quan tâm khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều nỗ lực, giải quyết sớm hạn hồ sơ, TTHC, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
          2.2.4. Quan tâm tăng cường tiếp cận người dân và doanh nghiệp thông qua các hình thức như: Tổ chức hội thảo, đối thoại, Hỏi đáp trực tuyến, phát phiếu khảo sát xã hội học, bố trí Hộp thư tiếp nhận phản ánh kiến nghị,… để lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp về công tác giải quyết hồ sơ TTHC của Sở, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc mà người dân và doanh nghiệp gặp phải. Trên cơ sở đó, kịp thời đề ra những giải pháp để giải quyết rốt ráo các vướng mắc, khó khăn của người dân và doanh nghiệp.
          2.2.5. Chú trọng rà soát, đơn giản hoá TTHC, cắt giảm các điều kiện, yêu cầu, thành phần hồ sơ không cần thiết; xây dựng các biểu mẫu đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tăng tính công khai, minh bạch, giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và thực hiện.
          2.2.6. Đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công toàn trình và dịch vụ công một phần; giúp cải thiện quá trình thực hiện thủ tục, tăng tính minh bạch của TTHC. Đồng thời, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, tái sử dụng các kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu giấy tờ, đi lại, chi phí thời gian, tiền bạc.
          2.2.7. Tổ chức cung cấp thông tin lĩnh vực hoạt động Xây dựng trên Trang Website của Sở kết hợp phát huy hiệu quả chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến”, kịp thời tuyên truyền, giải đáp, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
          2.2.8. Công khai số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của CCNLĐ trong giải quyết TTHC, đồng thời hỗ trợ, giải đáp ngay những khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.  
 

Tác giả bài viết: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập663
  • Máy chủ tìm kiếm122
  • Khách viếng thăm541
  • Hôm nay172,909
  • Tháng hiện tại3,518,389
  • Tổng lượt truy cập48,163,500
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây